Hinomaru Zumou 24 TH – การจุติ

                                   

Hinomaru Zumou 23 TH – ลูกชายของโยโกสุนะ

                                   

Hinomaru Zumou 22 TH – เลือดเดือดพล่าน

                                         

Hinomaru Zumou 17 TH – ไม่ใช่แขก

                                     

Hinomaru Zumou 16 TH – สิ่งที่อยู่ในซูโม่